top of page

Alfresco ISO & e-Form Solution

Alfresco CAR/PAR

B1-ISO Document Control Solution (CAR/PAR) คืออะไร

B1-ISO Document Control Solution (CAR/PAR) เป็น Module ที่ใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ซึ่งกระบวนการทั้งหมดดังกล่าวจะทำงานในรูปแบบของ Workflow เป็นขั้นเป็นตอน ถูกพัฒนาขึ้นบน Enterprise Content Management ชื่อ Alfresco(http://www.alfresco.com) ซึ่งเป็นระบบจัดการเอกสารและ Workflow ที่มีการใช้งานในองค์กรต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งระบบ CAR/PAR นั้นจะมีการพัฒนาต่อยอดจาก Enterprise Solution นั้น ในแง่ของผู้ใช้ นอกจากจะได้ใช้งานระบบ CAR/PAR แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถที่จะใช้งาน Feature อื่นๆ ที่มีมากับ Alfresco และนอกจากนั้น Alfresco ถูกออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับปริมาณผู้ใช้งานและปริมาณข้อมูลที่มหาศาลอีกด้วย ดังนั้นผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่า ระบบที่ใช้งานอยู่มีเสถียรภาพและพร้อมใช้งานตลอดเวลา

โดยประเภทการร้องขอจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. CAR (คำร้องขอให้แก้ไข) ใช้สำหรับการที่ผู้พบปัญหา ทำการร้องขอให้กับหน่วยงานที่มีปัญหาเกิดขึ้นดำเนินการแก้ไขปัญหา

2. PAR (คำร้องขอให้ป้องกัน) ใช้สำหรับการที่ผู้พบสิ่งที่อาจทำให้เกิดปัญหา ทำการร้องขอให้กับหน่วยงานที่มีโอกาสเกิดปัญหาขึ้นดำเนินการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิด

B1-ISO Document Control Solution (CAR/PAR) เกี่ยวข้องกับใครบ้าง

เป็นการทำงานร่วมกันระหว่าง Auditor, Auditor Manager, Auditee, Auditee Manager, Asst. QMR และ QMR โดยผ่านกระบวนการอนุมัติตามลำดับขั้น ตาม Workflow ที่มีการกำหนดไว้ในระบบ

B1-ISO Document Control Solution (CAR/PAR) ทำงานอย่างไร

ขั้นตอนผู้ออก CAR/PAR

 

1. ทำการเปิด Web Browser ซึ่งใน Version นี้จะรองรับการใช้งาน บน Google Chrome และ Internet Explorer 9 ทำการ Login ด้วย User และ Password 
 

car_1.1.jpg
ขั้นตอนผู้ออก CAR/PAR

2. เมื่อ Login สำเร็จหน้าจอเริ่มต้นจะปรากฏขึ้น ไปที่เมนู Application -> CAR/PAR หน้าจอหลักของ Module CAR/PAR จะปรากฏขึ้น (CAR/PAR Main Page) กดที่ Tab “Create CAR/PAR” ระบบจะแสดงหน้าจอในการกรอกข้อมูลเพื่อออก CAR/PAR ไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งสามารถแนบไฟล์เพื่อใช้ประกอบการดำเนินการได้ 

car_1.2.png

3. จากหน้าจอจะพบว่า ถ้าเลือก Source of Problem เป็น “อื่นๆ (ETC)” จะมีรายละเอียดให้กรอกเพิ่มเติม เมื่อกรอกข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม “Submit” ที่ด้านขวา 

car_1.3.png

4. หากกรอกข้อมูลครบถ้วน และระบบมีการผูกสายอนุมัติถูกต้อง ระบบจะขึ้นข้อความขึ้นมาเป็นหมายเลข CAR/PAR ที่เกิดขึ้นใหม่ และพบรายการใหม่เกิดขึ้น 

car_1.4.png

ขั้นตอนทบทวนและอนุมัติเอกสารในแต่ละลำดับ

ขั้นตอนหัวหน้าผู้ออก CAR/PAR พิจารณารายละเอียด 

 

1. ผู้ที่ได้รับ Workflow ส่งต่อให้ดำเนินการ จะได้รับ Email โดยผู้ใช้งานสามารถกดที่ Link ใน Email เพื่อไปยังหน้าจอการอนุมัติได้  

car_1.5.png
ขั้นตอนทบทวนและอนุมัติเอกสารในแต่ละลำดับ

2. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_1.6.jpg

3. เมื่อเข้ามายัง Task จาก Dashlet “My Tasks” หรือกด Link จาก E-Mail จะปรากฏหน้าจอในการพิจารณาอนุมัติ Workflow ขึ้นแต่ละขั้นตอนจะมี Field ที่แสดง และ Action ไม่เหมือนกัน โดยที่ขั้นตอนนี้หัวหน้าหน่วยงานที่ออก CAR/PAR จะเป็นการตรวจทานรายละเอียดที่ออก CAR/PAR 

car_1.7.jpg

4. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ หากทำการ Approve งานส่งต่อไปที่หัวหน้าหน่วยงานรับ CAR/PAR แต่ถ้าเป็นการ Reject งานจะถูกส่งกลับไปยังผู้ออก CAR/PAR 

car_1.9.jpg

5. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_1.10.png

ขั้นตอนหัวหน้าผู้รับ CAR/PAR พิจารณารายละเอียด 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_2.1.jpg

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจทานรายละเอียดที่ออก CAR/PAR และสามารถให้ความเห็นไปยังผู้ช่วย QMR ได้ว่าเห็นด้วยว่ากรณีนี้เป็น CAR/PAR หรือไม่ 

car_2.2.jpg

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ โดยหากทำการ Approve งานส่งต่อไปที่ผู้ช่วย QMR 

car_2.3.jpg

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_2.4.jpg

ขั้นตอนผู้ช่วย QMR พิจารณารายละเอียด 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_2.5.jpg

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจทานรายละเอียดที่ออก CAR/PAR และพิจารณาความคิดเห็นของหัวหน้าผู้ออกและผู้รับ CAR/PAR เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยในขั้นตอนนี้ผู้ช่วย QMR สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างได้หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น Requirement, Source of Problem และ Details 

car_2.6.jpg

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ โดยทำการ Approve งานส่งต่อไปที่ QMR หากทำการ Reject งานจะถูกส่งกลับไปยังหัวหน้าหน่วยงานที่ออก CAR/PAR และหากทำการ Terminate Workflow จะเป็นการยกเลิกรายการ CAR/PAR 

car_2.7.jpg

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_2.8.jpg

ขั้นตอน QMR พิจารณารายละเอียดและอนุมัติ CAR/PAR 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_2.9.png

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจทานรายละเอียดที่ออก CAR/PAR และพิจารณาความคิดเห็นของหัวหน้าผู้ออกและผู้รับ CAR/PAR และผู้ช่วย QMR เพื่อประกอบการตัดสินใจ โดยในขั้นตอนนี้ QMR สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลบางอย่างได้หากเห็นว่าไม่ถูกต้อง เช่น Requirement, Source of Problem และ Details 

car_2.10.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ โดยการ Approve งานส่งต่อไปที่หัวหน้าหน่วยงานรับ CAR/PAR หากทำการ Reject งานจะถูกส่งกลับไปยังผู้ช่วย QMR และหากทำการ Terminate Workflow จะเป็นการยกเลิกรายการ CAR/PAR 

car_2.11.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_2.12.png

ขั้นตอนหัวหน้าผู้รับ CAR/PAR มอบหมายงาน 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_2.13.png

2. ที่ขั้นตอนนี้ จะเป็นการกำหนด Due Date ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และมอบหมายงานให้ลูกทีม 

car_2.14.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ Approve ส่งงานต่อไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับ CAR/PAR 

car_2.15.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_2.16.png
ขั้นตอนการบันทึกวิธีแก้ไขเบื้องต้น และการอนุมัติ

ขั้นตอนการบันทึกวิธีแก้ไขเบื้องต้น และการอนุมัติ

ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ทีมผู้รับ CAR/PAR ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_3.1.png

2. เป็นขั้นตอนสำหรับใส่รายละเอียดในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Correction) 

car_3.2.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ Approve เพื่อส่งงานต่อไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานออก CAR/PAR 

car_3.3.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_3.4.png

ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ทีมผู้ออก CAR/PAR ตรวจสอบวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_2.9.png

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจสอบรายละเอียดในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Correction) 

car_4.2.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ Approve งานส่งต่อไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับ CAR/PAR Reject ส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับ CAR/PAR 

car_4.3.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_4.4.png
ขั้นตอนการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา และการอนุมัติ

ขั้นตอนการระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา และการอนุมัติ

ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ทีมผู้รับ CAR/PAR ระบุสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_4.5.png

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการใส่รายละเอียดในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (Root Cause) และการแก้ไขปัญหาระยะยาว (Corrective/Preventive Action) โดย Due Date จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติจากระบบเป็น 30 วันหลังจากที่การแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้รับการยอมรับ 

car_4.6.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ Approve เพื่อส่งงานต่อไปที่หัวหน้าหน่วยงานรับ CAR/PAR 

car_4.7.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_4.8.png

ขั้นตอนหัวหน้าทีมผู้รับ CAR/PAR ตรวจสอบสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_4.9.png

2. ในขั้นตอนนี้ จะเป็นการตรวจสอบการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และการแก้ไขปัญหา

car_4.10.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ หากทำการ Approve งานจะถูกส่งต่อไปที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานออก CAR/PAR หากทำการ Reject งานจะถูกส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับ CAR/PAR

car_4.11.png

ขั้นตอนการตรวจติดตามผล และการพิจารณาการตรวจติดตามผล

ขั้นตอนเจ้าหน้าที่ทีมผู้ออก CAR/PAR ตรวจติดตามผล 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_5.1.png
ขั้นตอนการตรวจติดตามผล และการพิจารณาการตรวจติดตามผล

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการใส่รายละเอียดในการตรวจติดตามผลจากการแก้ไขปัญหา (Following Action) 

car_5.2.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ หากทำการ Approve งานจะถูกส่งต่อไปที่หัวหน้าหน่วยงานออก CAR/PAR หากทำการ Reject งานจะถูกส่งกลับไปยังหัวหน้าหน่วยงานรับ CAR/PAR 

car_5.3.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_5.4.png

ขั้นตอนหัวหน้าทีมผู้ออก CAR/PAR พิจารณาการตรวจติดตามผล 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_5.5.png

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจสอบรายละเอียดในการตรวจติดตามผลจากการแก้ไขปัญหา 

car_5.6.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ หากทำการ Approve งานส่งต่อไปที่ผู้ช่วย QMR หากทำการ Reject งานจะถูกส่งกลับไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานออก CAR/PAR 

car_5.7.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_5.8.png

ขั้นตอนผู้ช่วย QMR พิจารณาสาเหตุ, การแก้ไข, และการตรวจติดตาม 

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_5.9.png

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของรายการ CAR/PAR ทั้งการแก้ไขและการตรวจติดตาม 

car_5.10.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ หากทำการ Approve งานจะส่งต่อไปที่ QMR หากทำการ Reject งานจะส่งกลับไปยังหัวหน้าหน่วยงานออก CAR/PAR 

car_5.11.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น 

car_5.12.png

ขั้นตอนการปิด CAR/PAR

1. เมื่อเข้ามาที่หน้าจอหลัก จะพบงานของตนอยู่ที่ Dashlet “My Tasks” 

car_6.1.png
ขั้นตอนการปิด CAR/PAR

2. ขั้นตอนนี้ เป็นการตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของรายการ CAR/PAR ทั้งการแก้ไขและการตรวจติดตาม และระบุผลการแก้ไขว่าเป็นที่ยอมรับ หรือไม่เป็นที่ยอมรับ 

car_6.2.png

3. เมื่อตรวจทานแล้ว สามารถใส่ความคิดเห็นลงไป และทำการพิจารณาอนุมัติ โดยคลิก Close เพื่อจบ Workflow CAR/PAR (แบบยอมรับ หรือไม่ยอมรับซึ่งเกิด Flow CAR/PAR ใหม่) แต่หากทำการ Reject งานจะถูกส่งกลับไปยังผู้ช่วย QMR 

car_6.3.png

4. ที่หน้าจอหลัก CAR/PAR Main Page จะพบว่าสถานะของรายการจะเปลี่ยนไปตามผู้ดำเนินการ Workflow คนล่าสุด และสามารถเรียกใช้ไอคอนต่างๆได้ โดยจะเห็นข้อมูลต่างกันไปในแต่ละขั้น โดยเมื่อดำเนินการจบ Workflow แล้วจะเห็นแถบสีสถานะเป็นสีเขียว และสำหรับกรณีตัวอย่างนี้จะเป็นการจบ Workflow CAR/PAR แบบไม่ยอมรับ จึงทำให้เกิด Workflow CAR/PAR ใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งรายการโดยอัตโนมัติ ซึ่ง Workflow ยังไม่จบจึงเห็นแถบสีสถานะเป็นสีเหลือง 

car_6.4.png

5. สำหรับ Workflow CAR/PAR ที่ดำเนินการจบ Flow แล้วจะมีไอคอนรูปเอกสารขึ้นมา ซึ่งจะสามารถดูใบรายงานสรุปผล CAR/PAR ได้ 

car_6.5.png

6. หากคลิกที่ไอคอน Diagram จะพบว่าไม่สามารถดู Diagram ได้เนื่องจาก Workflow ดำเนินการจบแล้ว 

car_6.6.png

7. หากคลิกที่ไอคอน Folder จะสามารถดูเอกสารประกอบของ CAR/PAR แต่ละเคสได้ 

car_6.7.png

ขั้นตอนการการเรียกดูรายงาน

CAR/PAR Log 

1. เมื่อเข้ามายังเมนู Application -> CAR/PAR ให้ไปยัง Tab “CAR/PAR Log” ระบบจะแสดงรายการ CAR/PAR ทั้งหมดในระบบขึ้นมา โดยสามารถใช้ตัวกรองด้านบนเพื่อให้แสดงเฉพาะรายการที่ผู้ใช้งานต้องการได้ 

car_7.1.png
ขั้นตอนการการเรียกดูรายงาน

2. เมื่อกดที่ปุ่ม PDF ระบบจะให้ Save เอกสารรายงานออกมาเป็นรูปแบบ PDF 

car_7.2.png

3. เมื่อกดที่ปุ่ม EXCEL ระบบจะให้ Save เอกสารรายงานออกมาเป็นรูปแบบ Excel 

car_7.3.png

CAR/PAR Year Comparison 

1. เมื่อเข้ามายังเมนู Application -> CAR/PAR ให้ไปยัง Tab “CAR/PAR Year Comparison” จะพบว่าสามารถดูจำนวนรายการ CAR/PAR เปรียบเทียบระหว่าง 3 ปีได้ 

car_7.4.png

2. หากใส่ปีเพียง 1 ปี และค้นหา ก็จะแสดงจำนวนรายการเฉพาะปีนั้น 

car_7.5.png

3. หากใส่ปีเพียง 2 ปี และค้นหา ก็จะแสดงจำนวนรายการเฉพาะ 2 ปีนั้น 

car_7.6.png

5. เมื่อกดที่ปุ่ม PDF ระบบจะให้ Save เอกสารรายงานออกมาเป็นรูปแบบ PDF 

car_7.8.png

4. หากใส่ปีทั้ง 3 ปี และค้นหา ก็จะแสดงจำนวนรายการของทั้ง 3 ปีนั้น 

car_7.7.png
bottom of page